Vanaf februari 2019 starten WIJ met een hoogbegaafde groep van ongeveer 20 leerlingen. Deze leerlingen krijgen dezelfde vakken als de leerlingen, die het reguliere aanbod op WIJ volgen, maar wel compact en op een uitdagend niveau. Daarnaast bieden WIJ ruimte voor verdiepen en verrijken. Naast het reguliere aanbod is er bijvoorbeeld ruimte voor filosofie, schaken, moderne vreemde talen en science. Ook het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het leren omgaan met faalangst en perfectionisme, komt nadrukkelijk aan bod. Het middagprogramma is identiek aan het bestaande programma op WIJ en bestaat uit de kernconcepten en creatieve vakken. Er wordt gewerkt aan persoonlijke opdrachten, projecten en hogere orde denkvragen. Unieke talenten worden ingezet, ook op de gebieden kunst en cultuur, muziek, drama, techniek en koken. Binnen het aanbod zitten leerlingen niet alleen tussen leeftijdsgenoten, maar ook tussen ontwikkelingsgelijken.

Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen integreren met de andere leerlingen binnen de units. Unitonderwijs biedt immers bij uitstek de mogelijkheid om leerlingen op het eigen niveau uit te dagen. Leerlingen krijgen van vakspecialisten korte instructies op het niveau van het kind op de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Na de instructie gaan de leerlingen binnen het WIJ-land aan de slag, zowel met andere leerlingen als zelfstandig, met een op maat gemaakte weektaak. WIJ zijn van mening dat deze leerlingen immers gewoon mee moeten draaien met de school en niet op een eilandje zitten. Ook andere kinderen op WIJ, die meer- of hoogbegaafd zijn, maar in een reguliere unit zitten kunnen gebruik maken van het aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen.

Voor meer informatie over Unitonderwijs: